OZ Zelená Fončorda

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

PODAJTE SI ŽIADOSŤ O FINANČNÚ PODPORU PRE ROK 2024

z prostriedkov VMČ (Výboru mestskej časti) Fončorda na usporiadanie akcie alebo podujatia na Fončorde.

Verejné akcie a podujatia sú určené pre obyvateľov Banskej Bystrice, špeciálne pre obyvateľov Fončordy. Akcie alebo podujatia môže organizovať občan alebo organizácia. Ak máte plán a chuť usporiadať podujatie pre seniorov, deti, mládež, dospelých, športovcov, spevákov, záhradkárov alebo inú skupinu, aby sa nám lepšie žilo na Fončorde, požiadajte o finančnú podporu a usporiadajte akciu.

Financie sú naše spoločné. Sú tvorené príspevkom mesta Banská Bystrica vo výške 2€ na každého obyvateľa Fončordy. Financie majú slúžiť na kultúrny, spoločenský alebo športový rozvoj a vyžitie obyvateľov mestskej časti. 

Zapojte sa do skvalitňovania života na Fončorde.

Vypíšte žiadosť a prídite odprezentovať svoj zámer s poslancami z Fončordy a členmi Občianskej rady.

Termín podania žiadosti je do 31.10.2023

🏁 Podávanie žiadostí bolo pre rok 2024 ukončené

Milí obyvatelia Fončordy!

DarujME SI 2% z daní pre Fončordu


Pomôžme si a darujme 2% pre občianske združenie Zelená Fončorda, ktoré robí zmysluplné aktivity v prospech nás všetkých. Darujte 2% pre Fončordu

Ďakujeme 

Finančné prostriedky budú použité na:

Navrhnite, ako by ste použili tieto prostriedky vo vašom okolí.


Ako poukázať 2%?

*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834