Žiadosť o podporu

Žiadosť o finančnú podporu z Výboru mestskej časti Fončorda na realizáciu akcie alebo podujatia.

Žiadosť o finančnú podporu na realizáciu akcie alebo podujatia môže podať jednotlivec, skupina obyvateľov alebo organizácia.

Žiadosť je možné podať na základe všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica VZN č. 11/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

VZN č. 11/2019

Termín podania žiadosti je do 31.10.2023