Žiadosť o podporu

Žiadosť o finančnú podporu z Výboru mestskej časti Fončorda na realizáciu akcie alebo podujatia.